Regulament

DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

Nr. 24698/27.01.2023

Aprob,
Secretar de stat,
KALLOS Zoltan

REGULAMENT SPECIFIC
privind organizarea şi desfăşurarea
Olimpiadei Naționale de Matematică pentru Școlile/Secțiile cu Predare în Limba Maghiară
(clasele a V-a – a XII-a)

Capitolul I
Cadrul general

Art.1. Prezentul regulament specific cuprinde cadrul de organizare şi desfăşurare a Olimpiadei Naționale de Matematică pentru Școlile/Secțiile cu Predare în Limba Maghiară pentru clasele a V-a – a XII-a şi este elaborat în conformitate cu prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobate prin OMECTS nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare, introduse prin OMEN nr. 4203/2018 și OMEN nr. 3015/2019, numită în continuare Metodologie-cadru.

Art.2. Olimpiada Națională de Matematică pentru Școlile/Secțiile cu Predare în Limba Maghiară pentru clasele a V-a – a XII-a este o competiție de excelență la care pot participa elevi din toate județele țării, din învățământul de stat, particular și confesional, de la școlile/secțiile cu predare în limba maghiară, care urmărește stimularea elevilor din învățământul gimnazial și liceal care au interes și aptitudini deosebite în domeniul științific și sunt capabili de performanțe înalte în domeniul matematicii.

Art.3. Organizarea etapelor Olimpiadei Naționale de Matematică pentru Școlile/Secțiile cu Predare în Limba Maghiară pentru clasele a V-a – a XII-a are la bază prevederile OMEN nr. 4203/30.07.2018, respectiv prevederile OMEN nr. 3015/08.01.2019 pentru modificarea Anexei 1 a OMECTS nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare.

Art.4. Potrivit prevederilor OMEN nr. 4203/30.07.2018, respectiv prevederile OMEN nr. 3015/08.01.2019 , pentru modificarea Anexei 1 a OMECTS nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, prezentele precizări fac parte din regulament, iar nerespectarea acestora atrage sancționarea celor în cauză conform legislației în vigoare.

Capitolul II
Organizarea olimpiadei

Art.5. Olimpiada Națională de Matematică pentru Școlile/Secțiile cu Predare în Limba Maghiară pentru clasele a V-a – a XII-a, numită în continuare O.M.S.L.M., se organizează și se desfășoară conform dispozițiilor OMEN nr. 4203/30.07.2018, respectiv prevederilor OMEN nr. 3015/08.01.2019, pentru modificarea Anexei 1 a OMECTS nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, precum și al Regulamentului specific.

Art.6. Participarea la O.M.S.L.M. este deschisă tuturor elevilor, respectând principiul egalităţii de şanse şi non discriminării, de la toate formele de învățământ din învățământul de stat, particular și confesional, care studiază matematica în limba maghiară.

Art.7. În vederea pregătirii elevilor pentru O.M.S.L.M., cadrele didactice pot elabora și utiliza programe de studiu complementare, teme de concurs, de cercetare și bibliografii specifice.

Art.8.

(1) Responsabilitatea organizării și desfășurării O.M.S.L.M. revine:

 1. Unităților de învățământ preuniversitar, pentru etapa pe școală, prin comisiile instituite la acest nivel;
 2. Inspectoratelor școlare, pentru etapa locală (comună, oraș), județeană/a municipiului București, prin comisiile corespunzătoare etapei respective;
 3. Direcției Generale Minorități și Relația cu Parlamentul (DGMRP) – Direcției Minorități (D.M.) din cadrul M.E., pentru etapa națională, respectiv internațională, în cazul în care acesta se desfășoară în România.

(2) Pentru organizarea și desfășurarea O.M.S.L.M., se pot realiza colaborări, asocieri sau parteneriate cu societăți științifice/asociații profesionale, instituții de învățământ superior, instituții culturale, organizații ale minorității naționale maghiare din România, cu persoane fizice sau juridice, autorități locale, ambasade, organizații non-guvernamentale naționale sau internaționale.

(3) Președintele, președintele executiv, vicepreședinții și membrii Comisiei centrale a O.M.S.L.M. sunt selectați de către Comisia națională pentru coordonarea competițiilor școlare dintre propunerile primite din partea inspectoratelor școlare/universităților, pe baza următoarelor criterii:

 1. competenţă profesională recunoscută în coordonarea de structuri profesional ştiinţifice, pentru cadrele didactice din învățământul universitar/cercetători;
 2. competenţă profesională recunoscută, probată prin rezultatele propriilor elevi (rezultate deosebite obținute la etapele județeană/națională/internațională ale competițiilor școlare precum și în cadrul examenelor naționale) și participarea la elaborarea de subiecte de olimpiadă, la etapa județeană/națională/internațională, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar;
 3. calitatea activității anterioare de promovare a obiectivelor disciplinei de studiu/domeniului (activitate în grupurile de lucru ale disciplinei de studiu/domeniului etc.) la nivel judeţean/ naţional/internaţional;
 4. respectarea deontologiei profesionale;
 5. competențe sociale și organizatorice demonstrate anterior în grupurile de lucru;
 6. competențe de utilizare a tehnologiei informației și comunicării;

(4) Comisia centrală a O.M.S.L.M., propusă de către inspectorul//expertul/consilierul din D.G.M.R.P./D.M, este aprobată de către secretarul de stat pentru învățământ în limbile minorităților naționale, conform prevederilor art. 18 alin. (8) din Metodologia – cadru.

(5) Componența și atribuțiile comisiilor județeană și centrală sunt cele specificate în Anexa 1 a Metodologiei – cadru, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Pe lângă atribuțiile comisiilor prevăzute de Metodologia-cadru, cu modificările și completările ulterioare, la etapa județeană, Comisia județeană/a municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, după stabilirea elevilor calificați la etapa națională scanează lucrările elevilor calificați la etapa națională, și transmite copiile electronice ale acestora către secretarul comisiei centrale.

Art.9. Fiecare comisie are obligația de a înainta comisiei de la etapa imediat superioară, în termen de cel mult 2 zile calendaristice de la data încheierii etapei, baza de date cuprinzând lista cu elevii calificați pentru următoarea etapă a O.M.S.L.M.

Art.10.

(1) La etapele locală, județeană/ a municipiului București, interjudețeană/regională și națională, nu pot fi membri ai comisiilor de organizare și evaluare și de soluționare a contestațiilor, respectiv ai Comisiei centrale a olimpiadei, cadrele didactice care au în competiție rude și afini până la gradul al III-lea inclusiv.

(2) La toate etapele O.M.S.L.M., cadrele didactice care au elevi în concurs la o clasă, nu pot fi propunători/evaluatori de subiecte la clasa respectivă și nu pot intra în contact cu subiectele/baremele, până când acestea nu devin publice.

(3) La toate etapele O.M.S.L.M., membrii comisiilor vor da o declarație scrisă prin care să își asume respectarea condițiilor menționate la alin. (1) și (2). Modelul declarației este prezentat în Anexa, care face parte integrantă din Metodologie-cadru aprobată prin OMEC nr. 4203/30.07.2018, cu completările și modificările ulterioare.

Art.11. În funcție de numărul elevilor participanți care susțin olimpiada în altă localitate decât cea în care domiciliază, aceștia vor fi însoțiți de unul sau mai multe cadre didactice, conform reglementărilor în vigoare. Pe toată durata deplasării, cadrul didactic însoțitor își asumă responsabilitatea supravegherii și îndrumării corespunzătoare a elevilor și răspunde pentru orice incident apărut și negestionat corespunzător.

Art.12. O.M.S.L.M. este o olimpiadă națională, urmată de etapa internațională, la care participă elevi din mai multe țări.

Art.13. Etapele de desfășurare a O.M.S.L.M. sunt:

 1. etapa locală;
 2. etapa județeană/a municipiului București;
 3. etapa națională;
 4. etapa internațională.

Art.14. În cazul în care numărul de unități de învățământ/elevi care pot participa este mic, inspectoratele școlare pot decide să nu organizeze etapele pe școală și/sau locală ale unei olimpiade naționale, organizând direct etapa județeană/ a municipiului București.

Art.15.

(1) Calificarea participanților la etapa superioară a unei olimpiade se face cu respectarea prevederilor din Metodologia-cadru și cu aplicarea criteriilor înscrise în Regulamentul specific al olimpiadei. Criteriile de calificare și numărul de locuri alocate pentru etapa superioară sunt comunicate elevilor, inclusiv prin afișarea pe site-ul inspectoratului școlar, cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea etapei curente a olimpiadei.

(2) Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu fiecărui inspectorat școlar județean (IȘJ) și pentru Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Locul este atribuit primului clasat în ierarhia finală a etapei județene/a municipiului București a O.M.S.L.M. pentru fiecare an de studiu. În cazul în care la nivelul județului/municipiului București nu există participanți care să întrunească această condiție, locurile astfel disponibilizate vor fi adăugate la locurile suplimentare prevăzute la alin. (3).

(3) Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a municipiului București și calificarea participanților pe locurile I.

(4) Numărul maxim de locuri pentru fiecare an de studiu se stabilește respectând prevederile OMEN nr. 4203/30.07.2018, respectiv prevederile OMEN nr. 3015/08.01.2019, pentru modificarea Anexei 1 a OMECTS nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, prin aplicarea următoarei formule: 13 x (număr de județe participante)/47, valoarea rotunjită superior. Astfel, pentru un număr de 17 județe participante acest număr maxim este de 40 de locuri.

(5) Pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le conferă o potențială calificare pe locurile suplimentare, se va aplica următoarea regulă de departajare:

 1. Se ia în considerare punctajul cel mai mare de la subiectul 4.
 2. Se ia în considerare punctajul cel mai mare de la subiectul 3.
 3. Se ia în considerare punctajul cel mai mare de la subiectul 2.

(7) Pentru a participa la etapa națională a O.M.S.L.M., participanţii trebuie să obţină un punctaj cel puţin egal cu 40% din punctajul maxim posibil de obţinut la etapa judeţeană/ al Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

(8) În cazul în care, la etapa naţională a O.M.S.L.M., la unul sau mai mulţi ani de studiu, locurile suplimentare prevăzute la alin (4) nu se ocupă, acestea pot fi transferate la alt an de studiu, în limita unui procent de maximum 50% din locurile suplimentare, la propunerea preşedintelui Comisiei naţionale pentru coordonarea competiţiilor școlare şi cu aprobarea ME.

Capitolul III
Probele de evaluare

Art.16. Prin probele de evaluare ale O.M.S.L.M., se evaluează competențele generale și specifice disciplinei matematică.

Art.17.

(1) Exercițiile pentru faza județeană vor fi de tip scris și vor fi structurate în exerciții tip problemă de algebră, de geometrie, și de logică matematică pentru nivelul gimnazial respectiv exerciții tip problemă de algebră, de geometrie, de logică matematică și de analiză matematică pentru nivelul liceal.

Faza națională pentru nivelul gimnazial se va desfășura într-o singură zi și probele vor fi structurate în exerciții tip problemă de algebră, de geometrie, și de logică matematică cu patru exerciții, pentru care se cere redactarea completă a soluțiilor.

Pentru nivelul liceal concursul se va desfășura în două zile consecutive. Prima etapă pentru nivelul liceal va conține exerciții tip problemă de algebră, de geometrie, de logică matematică și exerciții tip problemă de analiză matematică cu patru exerciții, pentru care se cere redactarea completă a soluțiilor, iar a doua etapă va conține tipuri de exerciții care sunt specificate în regulamentul fazei internaționale cu șase exerciții tip problemă, pentru care se cere redactarea completă a soluțiilor.

Art.18. Pentru probele scrise, subiectele și baremele de evaluare pentru etapa județeană/a municipiului București/națională ale O.M.S.L.M., sunt elaborate de un grup de lucru al Comisiei centrale a olimpiadei naționale, aprobat de secretarul de stat pentru învățământ în limbile minorităților naționale. Grupul de lucru este coordonat științific de un reprezentant al M.E., inspector școlar/cadru didactic de specialitate din învățământul preuniversitar/cadru didactic de specialitate din învățământul universitar desemnați de D.M., cu atribuții specifice referitoare la elaborarea subiectelor și baremelor de olimpiadă pentru etapa județeană/a municipiului București. Întrunirea grupului de lucru se realizează cu maximum 3 zile înaintea datei de susținere a probei scrise. În situații speciale grupul de lucru se poate întruni și online.

Art.19. La alcătuirea tuturor probelor de evaluare, se va avea în vedere respectarea programei specifice etapei respective a O.M.S.L.M.

Art.20. Timpul de lucru pentru probele scrise pentru etapa județeană este de 3 ore atât pentru nivelul gimnazial, cât și pentru cel liceal, iar pentru etapa națională timpul de lucru pentru nivelul gimnazial va fi de 3 ore, iar pentru nivelul liceal va fi de 4 ore.

Art.21.

(1) La încheierea fiecărei etape a O.M.S.L.M., lucrările la probele scrise precum și documentele de evidență specifice olimpiadei școlare se predau de către secretarul comisiei, cu proces-verbal, unui reprezentant al conducerii unității de învățământ în care se desfășoară olimpiada.

(2) Documentele menționate la alin. (1) cu excepția lucrărilor scrise se păstrează cel puțin 4 ani, în arhiva unității de învățământ în care s-a desfășurat etapa respectivă.

Art.22. La etapa națională a O.M.S.L.M., pentru selecția elevilor care vor forma lotul lărgit/restrâns, în vederea participării la etapa internațională, se poate organiza o probă de baraj.

Capitolul IV
Desfășurarea probelor de evaluare

Art.23.

(1) În dimineața zilei de susținere a probei, la fiecare dintre etapele O.M.S.L.M., secretarul comisiei realizează instruirea profesorilor asistenți, conform unei fișe elaborate de Comisia județeană/a municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, respectiv de Comisia centrală a O.M.S.L.M.

(2) Specialitatea profesorilor asistenți este alta decât cea a disciplinei la care se susține proba.

(3) Profesorii asistenți vor da o declarație scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte specialitatea/specialitățile lor și faptul că nu au rude și afini până la gradul al III-lea inclusiv sau elevi în sălile în care asistă.

Art.24. Profesorii asistenți instruiesc elevii participanți la olimpiadă cu privire la modul de desfășurare a probelor.

Art.25.

(1) În cazul probelor scrise, elevilor li se înmânează foile tipizate, care asigură caracterul secret al identității participantului, după caz, foi pe care vor elabora lucrarea.

(2) Profesorii asistenți verifică identitatea fiecărui concurent, prin confruntarea înscrisurilor din actul său de identitate, respectiv carnetul de elev cu poză, pentru elevii cu vârsta sub 14 ani, cu datele de identificare înscrise pe lucrare și cu lista participanților la olimpiadă.

(3) După verificarea datelor de identificare, candidatul lipește colțul lucrării, președintele semnează pe colțul secretizat al acesteia și secretarul aplică ștampila specială a olimpiadei. La etapele anterioare etapei naționale, pe lucrări se va pune ștampila școlii organizatoare/ștampila olimpiadei.

Art.26.

(1) Timpul alocat probei se marchează pe tablă.

(2) După terminarea timpului alocat probei scrise, profesorii asistenți primesc lucrările fiecărui elev, verifică numărul de pagini și le înscriu într-un borderou de predare-primire.

(3) Ultimii trei elevi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

Art.27.

(1) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de olimpiadă precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Pot fi introduse în sala de concurs instrumente geometrice.

(2) Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.

(3) Candidații eliminați din concurs conform prevederilor alin. (2) pierd dreptul de participare la olimpiadele școlare din anul școlar următor.

Art.28. Elevii care, în timpul desfășurării O.M.S.L.M. încalcă normele de conduită stabilite prin regulamentele școlare, prin regulamentul specific a O.M.S.L.M., prin alte reglementări în vigoare, vor fi eliminați din competiție și pierd dreptul de participare la olimpiadele școlare.

Art.29.

(1) Pentru etapa județeană/a municipiului București, în cazul probelor scrise, vicepreședintele și secretarul subcomisiei de organizare primesc seturile de lucrări pe disciplină/clasă/regim de studiu/domeniu, le amestecă, le numerotează de la 1 la n și le grupează în pachete. Pachetele de lucrări se introduc în dosare/plicuri.

(2) Pachetele de lucrări vor fi transmise spre evaluare Subcomisiei județene/a municipiului București de evaluare și respectiv, pentru reevaluare Subcomisiei de soluționare a contestațiilor, conform unei proceduri stabilite de Comisia națională pentru coordonarea competițiilor școlare.

(3) Lucrările sunt evaluate pe subiecte, fiind notate cu puncte de la 1 la 10, conform baremelor de corectare şi notare de echipe formate din câte doi profesori.

Art.30. La toate etapele O.M.S.L.M., rezultatele probelor, sunt apreciate conform formulei: 10*n, unde n reprezintă numărul de subiecte.

Art.31.

(1) Profesorii evaluatori evaluează independent, în săli diferite, lucrările/subiectele, pe baza baremelor, completează borderourile de notare și acordă punctaje lucrărilor/subiectelor.

(2) După încheierea, de către ambii profesori, a activității de evaluare, borderourile întocmite și semnate de fiecare profesor evaluator în parte sunt predate preşedintelui/vicepreședintelui subcomisiei de evaluare, odată cu lucrările evaluate. După ce preşedintele/vicepreședintele subcomisiei de evaluare se asigură că între notele/punctajele acordate de cei doi profesori evaluatori nu este o diferență mai mare de 10% din punctajul maxim acordat probei, profesorii evaluatori trec notele/punctajele obținute pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, se asigură de concordanța notelor/punctajelor transcrise cu cele din borderourile individuale și semnează.

(3) Vicepreşedintele subcomisiei de evaluare, în prezența profesorilor evaluatori, calculează media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor acordate de aceștia, și o trece pe lucrare. Aceasta reprezintă punctajul final la evaluare.

(4) Dacă, în urma analizei borderourilor celor doi evaluatori, se constată o diferență mai mare de 10% între punctajele acordate, acestea nu se transcriu pe lucrare și se procedează astfel:

– președintele comisiei nominalizează alți doi profesori evaluatori pentru evaluarea lucrării;

– după finalizarea evaluării lucrării, punctajele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare, iar evaluatorii le semnează;

– vicepreședintele subcomisiei de evaluare calculează punctajul final din cele 4 (patru) punctaje, după eliminarea celor două extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celorlalte punctaje.

Capitolul V
Rezolvarea contestațiilor și stabilirea rezultatelor finale

Art.32.

(1) Elevii nemulțumiți de rezultatele evaluării lucrărilor scrise pot depune contestații.

(2) Elevii participanți pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări scrise.

Art.33.

(1) Termenul de depunere a contestațiilor este stabilit de către Comisia județeană/ a municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor pentru etapa județeană a O.M.S.L.M., respectiv de către Comisia centrală a O.M.S.L.M., pentru etapa națională, și sunt comunicate participanților în momentul afișării rezultatelor inițiale.

(2) Termenul de analiză și răspuns la contestații nu poate depăși 24 ore de la încheierea depunerii contestațiilor pentru etapa națională și 72 de ore pentru etapa județeană/ a municipiului București.

(3) Pentru orice etapă de desfășurare a competițiilor, rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor sunt definitive.

Art.34. Rezultatele finale ale competițiilor sunt afișate înainte de festivitatea de premiere.

Capitolul VI
Premierea

Art.35. La toate etapele, ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

Art.36. La etapa județeană/a municipiului București modul de acordare a premiilor este stabilit de organizatorii acestor etape ale concursului.

Art.37.

(1) Certificarea premiilor și mențiunilor acordate de M.E. se face prin diplomă înregistrată.

(2) Modul de acordare a premiilor respectă prevederile art. 47 alin (2) din Metodologia – cadru, după cum urmează: M.E. acordă, pentru fiecare an de studiu, de regulă 3 premii, un premiu I, un premiu II și un premiu III, și un număr de mențiuni reprezentând maximum 15% din numărul participanților, rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr fracționar, cu respectarea ierarhiei valorice. Fac excepție situațiile în care doi sau mai mulți participanți obțin același punctaj în concurs, fără posibilitatea de departajare, caz în care comisia poate decide acordarea aceluiași premiu pentru punctaje egale.

Art.38.

(1) Pe lângă premiile acordate de M.E., la etapa națională a O.M.S.L.M. pot fi acordate și premii speciale de către societăți științifice, organizații ale minorităților naționale din România sau străinătate, asociații profesionale, universități, autorități locale sau sponsori.

(2) Criteriile de acordare a premiilor speciale sunt stabilite de Comisia centrală a O.M.S.L.M. și vor fi comunicate participanților la deschiderea O.M.S.L.M.

Art.39. Cuantumurile stimulentelor financiare acordate elevilor care au obținut distincții la etapele județeană/a municipiului București O.M.S.L.M. sunt stabilite de către autoritățile administrației publice locale și finanțate din bugetele acestora, iar cele acordate elevilor care au obținut distincții la etapele națională și internațională sunt asigurate de către M.E., conform legislației în vigoare.

Art.40. Pe lângă premiile obținute în urma participării la O.M.S.L.M, elevii pot beneficia și de alte premii oferite de organizatori, sau de către societăți științifice, organizații ale minorităților naționale din România sau străinătate, asociații profesionale, universități, autorități locale sau sponsori.

Art.41. Elevii participanți la etapa națională a O.M.S.L.M. primesc diplomă de participare din partea inspectoratului școlar organizator.

Art.42. Drepturile elevilor participanți la O.M.S.L.M., ale personalului didactic care însoțește elevii și ale personalului didactic care face parte din Comisiile județene/a municipiului București de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor specifice O.M.S.L.M., Comisia județeană/a municipiului București de organizare a etapei naționale a O.M.S.L.M. și din Comisiile centrale ale O.M.S.L.M., privind cheltuielile de deplasare, cazare, diurnă, alte cheltuieli privind organizarea și desfășurarea O.M.S.L.M., se stabilesc în conformitate cu legislația în vigoare.

Capitolul VII
Raportarea rezultatelor finale către M.E.

Art.43.

(1) Vor fi consemnate:

 • lista participanţilor
 • rezultatele finale în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute
 • lista elevilor premiați, care conține numărul diplomei și semnătura elevului

(2) Documentele mai sus menționate și fişele raport, se vor introduce în dosare şi vor fi trimise la M.E.

(3) Toate documentele (în copie) precum şi tabelele cu datele solicitate la alin (1) (în original) vor fi transmise prin delegatul M.E. La aceste documente se adaugă şi diplomele M.E. neutilizate sau anulate.

(4) Tabelele cu rezultate şi datele statistice vor fi redactate în format EXCEL și PDF.

Capitolul VIII
Dispoziții finale

Art.44. În cazuri speciale, personalități marcante în domeniu, recunoscute în plan național și/sau internațional pot fi numite președinți de onoare a O.M.S.L.M.

Art.45.

(1) Prezentul Regulament al O.M.S.L.M.se va face public pe site-ul specializat al Ministerului Educației şi prin inspectoratele şcolare judetene/al municipiului Bucuresti.

(2) Regulamentul specific al O.M.S.L.M., aprobat de către secretarul de stat care coordonează învățământul în limbile minorităților naționale, poate fi modificat, anual, la propunerile justificate ale inspectorului/expertului/consilierului din M.E., în funcție de modificările apărute în dinamica fiecărei competiții și de recomandările/sugestiile prezentate în rapoartele membrilor Comisiei naționale pentru coordonarea competițiilor școlare, la sfârșitul fiecărui an școlar.

Art.46.

(1) Inspectoratul școlar din fiecare județ va organiza, înaintea etapei naționale a O.M.S.L.M., o ședință la care, alături de profesorii însoțitori, vor participa elevii înscriși în competiție și părinții/tutorii legali instituiți ai elevilor minori. În această ședință, participanților li se aduc la cunoștință prevederile Metodologiei – cadru, ale Regulamentului specific al O.M.S.L.M., precum şi următoarele reguli:

a) deplasarea echipei județului/municipiului București se va face cu unul sau mai mulți profesori însoțitori, conform normativelor în vigoare. În cazul în care părinții/tutorii legali instituiți ai elevului minor asigură, pe cont propriu, deplasarea și prezența elevului la competiție, aceștia vor da o declarație scrisă în care specifică faptul că își asumă răspunderea deplasării propriului copil în localitatea în care se desfășoară competiția școlară, fără niciun fel de implicații ale organizatorilor;

b) este obligatorie respectarea programului competiției, a regulamentului de ordine interioară stabilit de organizatori la locurile de cazare și respectiv de concurs, precum și a regulilor de comportament civilizat;

c) orice abatere va fi sancționată conform Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

d) contravaloarea oricărui bun distrus sau deteriorat pe parcursul deplasării și prezenței la competiție va fi suportată de cei care au produs paguba;

e) în cazul abaterilor grave, Comisia centrală a competiției naționale va lua măsura trimiterii elevului acasă, iar părinții acestuia vor fi chemați pentru a-l însoți. În cazul în care părinții nu pot asigura însoțirea elevului, acesta va fi însoțit de către un profesor, cheltuielile fiind suportate de către părinții elevului.

(2) La finalul ședinței, elevul și un părinte/tutore legal instituit al elevului minor, în cazul elevului minor, vor semna o declarație prin care să confirme că li s-au adus la cunoștință normele de conduită și consecințele nerespectării acestora pentru perioada desfășurării competiției. Art.47. La locul de organizare și desfășurare a etapei naționale a O.M.S.L.M. participanții vor avea asupra lor actul de identitate/carnetul de elev vizat pe anul școlar în curs (pentru elevii care nu au împlinit 14 ani), precum și avizul epidemiologic, eliberat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la competiție.

Art.48. Profesorii implicați în organizarea și desfășurarea competiției care manifestă o atitudine necorespunzătoare în relația cu elevii/colegii sau care, prin diferite acțiuni, favorizează vicierea corectitudinii evaluării vor fi excluși pe termen nelimitat de la participarea la toate competițiile școlare.

Art.49. Membrii loturilor lărgite și/sau restrânse selecționate pentru pregătire în vederea participării la etapa internațională a competițiilor școlare, care, în timpul pregătirii centralizate organizate de M.E., manifestă o atitudine ireverențioasă față de profesorii pregătitori, care nu respectă reglementările stabilite la locul de cazare sau de pregătire, ori provoacă deteriorarea sau distrugerea bunurilor care le-au fost puse la dispoziție, vor fi excluși din lot.

Art.50. Decizia eliminării din competiție a elevilor participanți la acestă olimpiadă în urma unor abateri care contravin regulamentelor școlare aflate în vigoare, aparține președintelui comisiei de la etapa respectivă și se va lua după analizarea cazului în cadrul comisiei, în baza unui raport semnat de persoanele care au constatat fapta.

Art.51.

(1) Rezultatele de la fiecare etapă a olimpiadei sunt făcute publice prin afișare pe o durată de maxim 30 de zile, în format letric la locul desfășurării, și în format electronic pe site-urile instituțiilor organizatoare și ale partenerilor, respectând Regulamentul (UE) 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/94/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

(2) Celelalte date personale ale participanților, nu sunt publice. Aceste date sunt accesibile în vederea acordării de burse și premii și sunt păstrate pe o perioadă de 4 ani de la data încheierii olimpiadei.

(3) Comisiile de la fiecare etapă informează participanții prin afișare atât la avizier, cât și pe ușile sălilor unde se desfășoară probele, asupra prelucrării datelor cu caracter personal.

Art.52. Din momentul aprobării prezentului regulament se abrogă regulamentul specific al O.M.S.L.M., aprobat cu nr. 25949/24.02.2022.

Art.53. Prezentul regulament este valabil până la efectuarea schimbării de conținut a programei școlare, sau modificarea legislației în acest sens.

Director Cabinet Secretar de Stat,
Kovács Zoltán Zsolt

Director,
Szepesi Alexandru                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                       Consilier,
Nagy Apollónia

ANEXA la Regulamentul specific, privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naționale de Matematică pentru Școlile/Secțiile cu Predare în Limba Maghiară pentru clasele a V-a – XII-a, conform Anexei la Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare aprobată prin OMEN nr. 4203/30.07.2018

DECLARAȚIE

Subsemnatul/a __________________________________________________________, profesor/inspector la ____________________________________________în calitate de ________________________________ în Comisia de organizare și evaluare /Comisia centrală a __________________________________ la disciplina/proba _____________________________ , declar pe propria răspundere că am/nu am elevi/rude participanți în cadrul competiției, la disciplinele/proba/clasa _____________________________________. Prin prezenta declarație, mă angajez că voi păstra confidențialitatea tuturor subiectelor, a baremelor și a informațiilor cu caracter intern pentru competiție, până la afișarea/comunicarea publică oficială a acestora și că nu voi întreprinde nicio acțiune care să pună la îndoială corectitudinea competiției școlare.

DATA:
SEMNĂTURA

Scroll to Top